Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

God geeft ons een grote opdracht:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’. (Mat 28:19-20)
Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. (Joh 20:21)

Onze Visie:

Hoe gaan we deze opdracht invullen? We willen in alles Jezus centraal stellen, ons dienstbaar opstellen en door woord en daad van Hem getuigen (evangelisatie en zending) om anderen tot God te leiden. Wij willen zorg dragen voor onze naasten, dichtbij en veraf, met name de armen, de weduwen en wezen, de verdrukten en vervolgden. Wij willen een warme en open gemeenschap zijn zoals een gastvrij huisgezin, en samen Hem eren en aanbidden door gebed, zang en muziek. We willen Bijbels onderwijs geven. Wij willen onze verbondenheid met Israël als Gods volk duidelijk uitdragen.

Onze Missie:

Jezus roept ons om hem te volgen. Voor onze gemeente betekent dit een dienstbare en liefdevolle houding naar onze omgeving, getuigen van Hem in woord en in daad en Bijbels onderwijs geven aan mensen die Hem willen volgen.

 

De onderbouwing van onze grote opdracht zien we in het volgende:

De pijler van ons geloof is Jezus, tot Wie niemand kan komen, tenzij (God,) de Vader hem trekke (Joh 6:44) door de Heilige Geest, de Trooster, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. (Joh 16:8 ev.)
Ooit verkoos God Zich daartoe een volk, Israël, tot een heilig priesterschap (Ex 19:6) om Zijn grote daden aan de wereld bekend te maken. Hij heeft zich jegens hen omwille van Zijn Grote Naam als hun Beschermer, Sterkte en Redder opgesteld, met opnieuw de belofte dat zij de God van Israël zullen loven en Zijn grote daden aan de wereld bekend zullen maken. Zij zouden water putten uit de bron van redding. (Jes 12:1-6)

Die belofte werd vervuld toen de Enige, Waarachtige God in Zijn Zoon Jezus Christus de wereld met Zich heeft verzoend en haar de overtredingen niet aanrekende. (2 Cor 5:19) Hij verkoos Zich een koninklijk priesterschap, beginnend met 12 discipelen, “om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”, hen aanvullend met apostelen, profeten, herders en leraars “om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”. (Ef 4:11,12)
Het grote voorbeeld voor dit dienstbetoon is het werk van Jezus, die kwam om te dienen en te verzoenen, waardoor Hij ons gered heeft en ons een voorbeeld van dienen gaf. De opdracht om de verzoening te verkondigen heeft Hij ons vervolgens toevertrouwd. (2 Cor 5:19)

Jezus stelde zijn eigen zending tot voorbeeld voor onze uitzending (Joh 20:21) en Hij gaf de grote opdracht om discipelen te maken, te dopen in de naam van Vader, Zoon en Geest, en te onderwijzen hoe we ons moeten houden aan die opdracht. (Mat 28:19) Dat kan alleen door het wonder van de wedergeboorte, zonder welke een mens het Koninkrijk van God niet binnenkomt (Joh 3:5 ev.) In dat onderwijs wordt de onderlinge liefdevolle relatie bepaald door onderdanigheid jegens God en elkaar (Ef 5:22) en herkenbaar door nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefdevolle verdraagzaamheid en ijver voor de eenheid (Ef 4:2,3), uitmondend in de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien (Hebr 12:14). Daarbij hoort aanhoudend, vurig gebed, want het gebed der rechtvaardigen hoort Hij. (Spr 15:29, Jac 5:16)
Tenslotte: we kunnen niet zonder het Woord, dat er in den beginne al was en zonder welk geen ding geworden is. (Joh 1:1 ev.) Want het gaat uit van Zijn mond: "het zal niet ledig wederkeren, maar het zal doen wat (Hem) behaagt en dat volbrengen waartoe (Hij) het zendt". (Jes 55: 10,11,12)

Geloofsbasis en Identiteit

U kunt de geloffsbasis en identiteit inzien door de link hieronder te openen.

Geloofsbasis en identiteit

Geen weer te geven evenementen

©2022 Vechtstroomgemeente Dalfsen